Master of the BAR ( Slovakia )

Master of the BAR ( Slovakia )

Čas konání: 12:00 – 19:00

Text pořadatele: Rada Mládeže Trenčianskeho Kraja (RMTK) Pod záštitou primátora mesta Považská Bystrica vás srdečne pozývajú na súťaž v kalistenike!

Master of the BAR (MotB), je jedinečná medzinárodná súťaž vo voľnom štýle posilňovania s vlastnou váhou (kalistenika) vítaný sú športovci ale aj diváci zo všetkých kútov sveta.

Súťaž Master of the BAR sa uskutoční dňa 28. Júla 2018 na Slovensku, v meste Považská Bystrica časť SNP, na workoutovom ihrisku od firmy ECONTRA.

Pre verejnosť budú pred aj počas súťaže prichystané rôzne vystúpenia, koncerty, súťaže, ale aj stánky s občerstvením, športovými doplnkami a podobne. Zaručene dobrý program plný zábavy, adrenalínu a športu kľudne aj na celý deň či už pre dospelých, alebo pre tých najmenších.

Súboje vo voľnom štýle sú plné adrenalínu a veľmi emocionálne. V súboji 1 na 1 sa proti sebe postavia dvaja atléti aby ukázali svoje najlepšie schopnosti, silu, kreativitu a prebojovali sa tak do finále MotB.


►►► ►►► ►►► Počet súťažiacich je 16! ◄◄◄ ◄◄◄ ◄◄◄

►►► REGISTRÁCIA ◄◄◄

Prvá časť registrácie do súťaže, je poslať nasledujúce informácie na email: contactmotb@gmail.com (do predmetu JE POTREBNÉ napísať “ registračný email “ )

 • Meno Priezvisko
 • Národnosť
 • Vek
 • Tím ktorý reprezentujete
 • Ako dlho sa venuješ posilňovaniu s vlastnou váhou, kalistenike?
 • Druh registrácie ( základná 10€ / špeciálna 30€ )

Po spracovaní vášho registračného emailu, vám pošleme odpoveď vo forme emailu, kde bude potvrdená alebo zamietnutá prvá časť vašej registrácie, spolu s ďaľšími potrebnými informáciami.

Druhá časť registrácie je zaplatenie štartovného poplatku. Po spracovaní vašej platby, obdržíte email, v ktorom bude oficiálne potvrdenie o vašej registrácii na súťaži Master of the BAR. Zaplatenie štartovného je záväzné, čo znamená že v prípade ak sa nemôžete z nejakých dôvodov zúčastniť súťaže, štartovné vám NEBUDE vrátené

Cena základného štartovného je 10 € ( obsahuje len vstup na súťaž a darčekový balík ) Cena špeciálneho štartového je 30 € ( obsahuje vstup na súťaž, darčekový balík, občerstvenie počas dňa, obed, vodu, výživové doplnky podľa vlastného výberu a maséra ) Spôsob a čas do kedy je možné štartovný poplatok uhradiť obdržíte pri registrácii v emaile.


• Postup eliminácie:

Súťaži sa na dve jedno minútové kolá, to kto ide prvý sa rozhodne vždy pred začiatkom súboja hodením mince.

Z každého súboja postúpi len jeden súťažiaci, až kým nezostane 8 najlepších atlétov.

TOP osem súťažiacich pokračuje v súbojoch 1 proti 1. ZMENÍ SA ale POČET KÔL a ich DĹŽKA ( namiesto dvoch jedno minútových kôl, budú tri 45 sekundové kolá )

Do finále sa dostanú len dvaja najlepší atléti ktorý spolu pôjdu do veľkého súboja o prvé miesto Master of the BAR.

EŠTE PRED FINÁLNYM súbojom, bude však dvojica porazených atlétov zo semifinálových súbojov bojovať o tretie miesto.

•Pre všetky pravidlá a podmienky súťaže si prosím stiahnite oficiálne pravidlá Master of the BAR! TU: https://uloz.to/…-the-bar-pdf

• V prípade hocijakých otázok nás prosím kontaktujte na email : contactmotb@gmail.com

• V prípade že máte záujem o sponzorovanie súťaže, je jedno či finančné, materiálne, reklamné alebo nejaké iné… Prosím kontaktujte nás na email: contactmotb@gmail.com

Nezabudnite sledovať túto udalosť aj naďalej pretože, všetky ďalšie informácie budeme pridávať práve sem.

_____________­________________________­________________________­_______

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ !!!!!!! ENGLISH TEXT HERE !!!!!!! ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ _____________­________________________­________________________­_______

Youth Council of Trenčin Region (RMTK) and the town of Považská Bystrica invite you to a competition in Calisthenics!

Master of the BAR (MotB) is a unique international competition in freestyle bodyweight training (Calisthenics) where athletes from all around the world can compete.

The competition Master of the BAR will take place on 28 July 2018 in Slovakia, in the town of Považská Bystrica, (part of town) SNP, in a park from workout company ECONTRA.

Various performances, concerts, competitions, as well as refreshments, sports accessories and nutrition supplements, etc… will be prepared for the public.

We guarantee a good program full of fun, art, adrenaline and sports all day long, even for adults or for the smallest.

Freestyle battle is full of adrenaline and it is very emotional. In battle 1 on 1, two athletes will stand each other in duel to show their best abilities, strength, skills and creativity, for passing through to the final MotB.


►►► ►►► ►►► The number of contestants is 16! ◄◄◄ ◄◄◄ ◄◄◄

►►► REGISTRATION ◄◄◄

The first part of the registration, is to send the following information to email: contactmotb@gmail.com (AS SUBJECT IT IS NECESSARY to write „registration email“)

 • Full name
 • Nationality
 • Age
 • CREW / TEAM that you represent
 • How long you have been doing bodyweight training, calisthenics.
 • Type of registration ( normal 10€ / special 30€ )

After processing your registration email, we will send you our response where the first part of your registration will be confirmed or rejected, together with other necessary information.

The second part of the registration is the payment the starting fee. Once your payment has been processed, you will receive an email confirming your registration for the Master of the BAR. Payment of the starting fee is mandatory, which means that if you can not participate in a competition for any reason, the starting fee will NOT be refunded.

The normal start price is 10 € (includes only entry to the competition and gift pack). The special start price is 30 € (includes entrance to the competition, gift pack, refreshments during the day, lunch, water, nutritional supplements of your choice and masseur). In the registration email, you will receive the method and time of the payment of the starting fee.


• ELIMINATION METHOD:

A battle consists of two one-minute rounds. The one who starts the battle is always decided by a coin flipping before the start of each match.

From each battle, there is only one winner. Until we get to the top eight masters of the bar.

TOP 8 athletes continue with 1 on 1 battles. BUT THE NUMBER AND LENGTH OF THE ROUNDS WILL BE CHANGED (instead of two one-minute rounds, there will be three 45-seconds rounds)

Only two of the best athletes can survive and will be able to enter the biggest fight of the day, fight for the first place in Master of the BAR.

BEFORE FINAL BATTLE, the pair of two defeated athletes from the semi-final rounds will face each other in a battle for the third place.

• For all the rules and terms of the competition please download the official rules of Master of the BAR! ——> HERE: https://ulozto.net/…-the-bar-pdf#…

• If you have any questions, please contact us by email: contactmotb@gmail.com

• If you are interested in sponsoring our competition, whether it is money, material things, advertising or some other types of sponsoring… Please contact us by email: contactmotb@gmail.com

Be sure you keep an eye on this official FB event, because we will add all the necessary information right here."

Zdroj a foto: https://www.facebook.com/…24181372668/

Komentáře

Další akce